Velkommen til dette maj-nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.

2. maj 2001

Igen højere afgifter - og igen spørger vi: Hvor er FDM?

Så har benzinpriserne igen fået tryk opad. Næsten 9 kroner pr. liter. Og det bliver ved. Næsten 2/3 af benzinpriserne udgøres af afgifter til staten. Det her får aldrig nogen ende - og hvor længe skal vi finde os i det? Og igen må vi spørge: Hvor pokker er FDM?

FDM sparer medlemmerne for mange "trekantdramaer" - siger man i den seneste hvervekampagne. Hvad med at spare medlemmerne for nogle afgifter - og repræsentere dem overfor staten? Det er vel i grunden den fornemste opgave for en automobil-interesseorganisation!

Det ser generelt ud til, at FDM i store træk accepterer det høje afgiftsniveau på bilisme i Danmark. Løbende afgiftsforhøjelser af forskellig karakter - bl.a. på brændstof - har da også mere end svært ved at lokke FDM ud af busken. FDM's vage holdninger og bløde formuleringer i forbindelse med yderligere tiltag mod bilismen - er simpelthen alt for ringe en indsats.

En forenings fornemste mål må være at varetage medlemmernes interesser bedst muligt - og det gør man altså i en automobilorganisation bl.a. ved at arbejde aktivt for en harmonisering af afgifterne til et niveau, der kan sammenlignes med vore nabolande. Og man kan jo passende begynde med at få sat en stopper for yderligere stigninger! Hvorfor skal det være dobbelt så dyrt for danskere at køre til arbejde som for andre europæere? Det er jo ret beset ikke rimeligt!!

 

Københavnsk havnetunnel bør naturligvis være en statsbetalt opgave

FDM finder det f.eks. også "rimeligt" at bilister skal betale for at køre gennem en eventuel havnetunnel i København. Det gør vi bestemt ikke hos AktiveBilister! Hvad har København forresten fået betalt af staten - medens andre dele af landet bl.a. har fået nye motorveje? Ingenting - bortset måske fra nogle lapperier på nogle af de indfaldsveje udenfor kommunen der "blot" bringer bilerne - og dermed problemerne - ind i centrum af København.

En havnetunnel bør selvfølgelig være en statsbetalt opgave. Det jo blot et stykke vej - der "tilfældigvis" går under vandet. Havnetunnelen skal aflaste trafikken i det indre af København til glæde for alle - både dem som bor og arbejder i byen. Tunnelen skal også gøre det muligt at komme til det kommende nye operahus på Holmen samt til de boliger og arbejdspladser der opføres i dette område. Og tunnelen er jo forresten i forvejen betalt af bilisterne - mange gange!

En logisk følge af at gøre den "brugerbetalt" kunne være også at indføre brugerbetaling på Farøbroen - og hvorfor egentlig ikke også på både Langebro og Knippelsbro i København? Eller på Dronning Louises bro? Eller hvad med Østerbrogade og Nørrebrogade? Afgifter - afgifter - afgifter og syge undskyldninger for endnu flere afgifter. Nu må det snart være nok. Det bør også FDM kunne indse!

Og hvis betalingen af en tunnel er et problem - så byg for vor skyld gerne en "gratis" bro over havnen i stedet. Hovedsagen er at Københavns trafikproblemer løses - eller i det mindste forsøges løst - og det gør de altså ikke ved kommunens fortsatte passivitet - eller negative "trafikløsninger".

De består oftest i at lukke gaderne for gennemkørsel, nedlægge parkeringspladser, opkræve højere P-afgifter, udskrive "P-bøder" - og i øvrigt generelt hetze mod bilismen. Endvidere at forøge indtægterne fra bilismen ved at overveje nye afgiftsløsninger som bompenge og  roadpricing. Derudover har man seriøst foreslået at skabe flere "røde bølger" for yderligere at genere bilisterne ligesom nogen helst så fartbegrænsninger på 30 km/t i hele byen (og allerhelst 0 km/t). Undskyldningerne skulle være en rene luft - og det tror de samme idealister så selv på!

Alt dette  samtidig med, at man inviterer endnu flere virksomheder, butikscentre og arbejdspladser samt "gode skatteydere" til byen - uden at ville have bilerne. Det hænger jo overhovedet ikke sammen! København har ingen seriøs og realistisk trafikpolitik der kan leve op til nutidens krav. Man har snorksovet i de sidste 30 år og troet på at fremtidens trafikproblemer nok løste sig selv.

 

Mere københavnsk trafikidioti…   - og egen lufthavn til Holmen?

Prinsessegade skal nu lukkes for gennemkørende trafik. Beboerne forudser nemlig en stigende trafik efterhånden som arealet på Holmen udbygges med boliger, virksomheder og et nyt operahus. Nu har Prinsessegade i øvrigt ikke mere trafik end rigtig mange andre gader i København har - og i gader er der jo normalt trafik. Der er efterhånden en udbredt tendens til at glemme at gader faktisk er "opfundet" til det samme - nemlig til trafik!

Kommunen har tilsyneladende accepteret at lukke gaden - og nu kommer det så: "Bilisterne må bare finde en anden vej" - siger man!! Og nu må vi igen undre os. Hvilken vej? Endnu mere kaos i København - endnu flere gener for beboere, erhvervsliv og byens gæster. Hvad i himlens navn tænker de lokale politikere overhovedet på?

Og hvordan var det nu det var med havnetunnelen? Nå jo, det var jo den som Københavns "fremsynede" politikere for få år siden besluttede at vi ikke havde brug for! Løsningen for området må altså være en egen lufthavn - eller hvad?

Borgerrepræsentationen i København har i øvrigt planer om at lukke indre by i København helt for al biltrafik i en weekend i september. Men den historie vender vi tilbage til på et senere tidspunkt!

 

Så varmer regeringen op til endnu flere bilafgifter med ny handlingsplan

I fredags offentliggjorde Trafikministeriet nemlig rapporten, Begrænsning af transportsektorens CO2-udslip - Regeringens handlingsplan, der beskriver regeringens strategi til at få nedbragt udledningen af CO2 fra transportsektoren frem mod år 2010. Rapporten er en del af regeringens samlede strategi for at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser.

"Denne handlingsplan er regeringens bud på, hvordan den stadige stigning i transportsektorens CO2-udslip skal bringes til ophør, så vi får knækket kurven for transportsektorens CO2-udslip ", udtaler trafikminister Jacob Buksti.

 

Roadpricing

Der er planlagt en række initiativer, herunder - ikke overraskende - bl.a. nye kørselsafgifter (roadpricing). Endvidere en såkaldt "undersøgelse" af om man kan omlægge afgifterne "så det bliver billigere at købe en bil - men dyrere at anvende den".

AktiveBilister er naturligvis generelt for en harmonisering af registreringsafgifterne. Vi synes ikke det er rimeligt, at vi skal betale dobbelt så meget for en bil som f.eks. svenskerne eller tyskerne. Heller ikke for at køre i den. Selvom det nu blev sådan, at bilen blev (lidt) billigere i anskaffelse, ville det efter vor mening blot principielt gøre det muligt for endnu flere at købe en bil - og også til at anvende den til korte strækninger i stedet for cyklen eller bussen. Og alle vi andre - for hvem det er nærmest livsnødvendigt at køre i bil for at kunne passe jobbet - er jo alligevel nødt til at køre i bil nærmest uanset prisen (indtil det ikke længere kan betale sig at arbejde). Totalt set vil det i måske i virkeligheden vende den tunge ende nedad?

Tibage til den virkelige verden: Er der nogensinde nogen her i landet der har hørt om reelle "afgiftsomlægninger" - der ikke bare har været en ny skatteskrue? Nej vel!

 

Ingen global CO2 reduktion - blot nye afgifter.

I øvrigt er der ikke selv det mindste belæg for at tro, at en yderligere beskatning af danske bilister vil have den ringeste indflydelse på det globale miljø overhovedet. Nye skatter - det er hvad det er. Og hvorfor skal danske - i forvejen sjofelt brandbeskattede bilister - igen holde for, når alle andre lande tilsyneladende er hamrende ligeglade - eller har et afgiftsniveau der ikke gør det særligt interessant at spare på brændstoffet? Benzinprisen i Rusland er f.eks. på 1.80 kr. pr. liter - og salget af store benzinslugende biler eksploderer - bl.a. i Moskva, hvor der er så mange biler, at København i myldretiden kan sammenlignes med en søndagsskoleudflugt til en trafiklegeplads.

Og i løbet af ikke ret mange år kan det vel også forventes at en halv milliard kinesere hver skal have en bil (f.eks. har VW i øvrigt en produktion af Golf i Kina - så de skal nok efterhånden have én hver!). Og hvor nytter så brandbeskatningen af de danske bilister - bortset fra opfyldningen af statskassen? I hvert fald ikke på det globale miljø! Er det ikke snart på tide at se bort fra idelogierne og forholde sig realistisk til verden omkring os? Vel - tingene skal betales og samfundsmaskineriet skal løbe rundt - men det er vel for pokker ikke rimeligt at kun bilister (og sodavandsdrikkere) skal holde for hver gang der mangler penge i kassen?

 

Lav profil med hensyn til nye afgifter i øjeblikket

Det oplyses i den trykte presse at der udelukkende er tale om såkaldt "bløde" initiativer i regeringens nye CO2/trafikhandlingsplan. Og det er jo ikke så mærkeligt. Regeringen holder i øjeblikket rimelig lav profil med hensyn til at tale om afgifter - vi er jo på vej mod et folketingsvalg. Men bare vent til efter valget - så går det med statsgaranti løs igen. Tænk lige lidt over hvilke planer dit parti har for yderligere afgiften på bilismen - før du krydser!

Og så lige igen til sidst: Benzinprisen er efterhånden oppe på 9 kroner/ltr. Det er jo "kørselsafgifter" så det basker (typisk 75 øre pr. kørt kilometer!) Men det er åbenbart ikke nok og det bliver det heller aldrig!

Du kan hente hele handlingsplanen - eller læse den på Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk.

"Handlingsplanen vil ikke blive nogen sovepude. Regeringen vil løbende overvåge, om de iværksatte initiativer i denne handlingsplan får de tilsigtede virkninger", siger Jacob Buksti. Til gengæld vil AktiveBilister løbende overvåge regeringen!

Det var slut på dette lidt lange nyhedsbrev som i øvrigt også kommer på vor hjemmeside. Såfremt du ønsker at afmelde fremtidige nyhedsbreve fra AktiveBilister, svarer du blot på denne mail og ændrer teksten i emnefeltet til "slettes".

Med venlig hilsen
AktiveBilister.dk
Allan Nelsson

 


 

                            

                            Copyright 20©01 - AktiveBilister